Articles published with Common wheat
Jianhui Li 1,2 , Jie Zhang 1,2 , Renxiang Cai 1,2
International Journal of Molecular Evolution and Biodiversity, 2020, Vol. 10, No. 3
Hongshen Wan 1 , Jipeng Q 2 , Jun Li 1 , Zhefeng Zhang 1 , Jianmin Zheng 1 , Zhengsong Peng 2 , Wuyun Yang 1 , Shizhao Li 1
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 6
Liping Zhang 1,2 , Xiaoqin X 1,2 , Chanping Zhao 1,2 , Fuhua Shan 1 , Shaohua Y an 1 , Hui S n 1
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 13
Xiaoxue Pan 1,3 , Hongbo Yan 2 , Meiru Li 1 , Guojiang W 1 , Huawu Jiang 1
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 9