Articles published with Genome
Jianhui Li 1,2 , Jie Zhang 1,2 , Renxiang Cai 1,2
International Journal of Molecular Evolution and Biodiversity, 2020, Vol. 10, No. 3
yanyan W 1 , Qinglan Tian 1 , Jieyun Li 1 , Yongcai H ang 1 , Weihua H ang 1 , Xiuzhong Xia 2 , Xinghai Yang 2 , Haifei Mo 1
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 13
Haoran Li, Lanlan Li , Jing Dai, Yihan Zhang, Fei Chen, Jizhong Han, Jianwen H , Bin Zeng, Bin He
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 5
Wu Zhongqi 1,2 , Zhou Yan 2,5 , Liu Pan an 1,2 , Wei Yanj n 6 , Zhang Yan 6 , Li Yo zhi 5 , Liu Shenk i 1 , Fang X anj n 1,2,3,4,5
Bt Research, 2016, Vol. 7, No. 1
Zongfei Li 1,2,3,4 , Fang Wei 1,2, , Mengdie Cai 1,2 , Jie Zhang 1,2 , Zhenpeng Li 1 , Xuanjun Fang 1,2,3,4
Plant Gene and Trait, 2017, Vol. 8, No. 4
Yuksel Bolek 1 , Khezir Hayat 1 , Adem Bardak 1 , MuhammadTehseen Azhar 2
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 10
Roseni  Kaliya an 1 , Syafinaz Amin Nordin 1 , Barakatun Nisak Mohd  Y of 2 , Sieo Chin  Chin 3 , Gan Han  Ming 4
Genomics and Applied Biology, 2016, Vol. 7, No. 3
Nerkar G , Farsangi F , Devarumath R
Molecular Plant Breeding, 2015, Vol. 6, No. 11
Sachin K mar, Harindra Singh Balyan, Pushpendra Kumar G ta
Triticeae Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 3
Aiguo Xin 1 , Le Li 2 , Mingwang Zh 2 , Haisheng Miao 1 , Chenhong Shi 2 , Dufang Liao 1 , Yongqin Yang 1 , Huachun Li 1
Molecular Pathogens, 2011, Vol. 2, No. 1