Articles published by Jie Zhang
Jianhui Li, Jie Zhang, Renxiang Cai
International Journal of Molecular Evolution and Biodiversity, 2020, Vol. 10, No. 3
Jie Zhang, Jianhui Li, Chuchu Liu, Renxiang Cai
International Journal of Molecular Evolution and Biodiversity, 2020, Vol. 10, No. 2
Jianhui Li, Jie Zhang, Renxiang Cai
International Journal of Molecular Evolution and Biodiversity, 2020, Vol. 10, No. 1
Zongfei Li, Fang Wei, Mengdie Cai, Jie Zhang, Zhenpeng Liu, Xuanjun Fang
Plant Gene and Trait, 2017, Vol. 8, No. 4
Zongfei Li, Zhongqi Wu, Zhenpeng Liu, Fang Wei, Jie Zhang, Mengdie Cai, Xuanjun Fang
Legume Genomics and Genetics, 2017, Vol. 8, No. 2
Zongfei Li, Jie Zhang , Fang Wei , Mengdie Cai, Zhenpeng Liu, Xuanjun Fang
Molecular Plant Breeding, 2017, Vol. 8, No. 1