Articles published with Molecular marker
Meng Wang, Dan L o, Limei Yi, Zongchao Liao, Yanning S , Jiaqi Xia, Xinquan Zhang, Gang Nie
International Journal of Molecular Evolution and Biodiversity, 2022, Vol. 12, No. 4
Xueqiang C i, Xuan Tang, Changyan H ang, Jieling Deng, Xiuling Li, Jiashi L , Xianmin Li, Zibin Zhang
International Journal of Molecular Evolution and Biodiversity, 2020, Vol. 10, No. 5